V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Kongre kapsamında aşağıdaki ana ve alt başlıklar incelenecektir.

Asya'daki Ekonomik Dönüşüm Kalkınma ve İş Birliği

Gelişen Ekonomik İlişkiler
Türkiye'nin Asya'ya Yönelik Ekonomik Açılım Planı ve Göstergeler
Bölgesel Entegrasyon ve Ekonomik Nitelikli Kuruluşların Rolü
Dış Borçlar, Yardımlar ve Yatırımlar
Asya'nın Dünya Ticaretindeki Payının Artırılması
Altyapı Projeleri ve Türk İnşaat Şirketleri
Ekonomik Dönüşümün Sağlanması ve Sanayileşme Politikaları
Teknoloji Transferi
Özel Sektörün Gelişimi
Sürdürülebilir Kalkınmanın Tesisi ve Yoksulluğun Azaltılması
Sosyo- Ekonomik Eşitsizliklerin Giderilmesi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Kadınların ve Çocukların Toplumsal Statülerindeki Değişim ve Gelişimin İncelenmesi
Asya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nde Artan Önemi,

Tarım ve Kalkınma
Tarımsal Yatırımlar
Gıda Güvenliği
Bölgede Üretilen Ürünlerin Dünya Piyasasına Pazarlanması
Kıtanın Kalkınmasında Tarımın Önemi

Eğitim ve Sağlık
Asya'nın Kalkınmasında Eğitimin Rolü
Temel Eğitimde Yaşanan Sorunlar
Devlet Politikalarında Eğitimin Önemi
Yüksek Öğretimde İşbirliği Olanakları
Eğitim Sektörüne Yönelik Kalkınma Programları
Eğitim Alanında Yeni Projeler ve İşbirliği Olanakları
Asya'da Eğitimin Geleceği ve Türkiye'nin Olası Rolü
Bilim ve Bilgi Toplumu Konusunda Ortaklık
Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınması Gereken Önlemler ve İş Birliği İmkanları
Sağlık Personelinin Temel Sorunları

Kültür Turizm ve Çevre
Türkiye ile Asya Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler
Asya'daki Kültürel Çeşitlilik ve Zenginlik
Geleneksel Kültür ve Dil
Kültürel İşbirliğine Yönelik Projelerin Geliştirilmesi ve Karşılıklı Etkileşimin Artırılması
Ortak Turizm Projelerinin Geliştirilmesi
Turizmin Gelişiminde Kültürel Zenginliklerin Ön Plana Çıkartılması
Çevresel Kalkınma
Küresel Isınmanın Kıtaya Etkileri
Hava ve Su Kirliliğinin Önlenmesi
Kıtadaki Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri
Kuraklık ve Doğal Afetler
Acil Yardım Tedbirleri

Medya ve İletişim
Bölgesel Diyalog
Haber Ajansları Arasındaki İletişim Bağlantılarının Gelişmesi
Öncelikli İhtiyaçların ve Hedeflerin Tanımlanması
Türk Medyasının Asya'da Daha Etkin Olması için Yapılması Gerekenler

Asya'nın Uluslararası Konjonktürde Artan Önemi
Çatışma Çözümü ve Barışın Tesisinde Bölgesel Teşkilatların Artan Rolü
Türkiye - Asya İlişkilerinde Bölgesel Teşkilatların Yeri ve Önemi
Uluslararası Terörün Asya'ya Yansımaları ve Terörizm ile Mücadele
İç çatışmalar, Göç ve Mülteci Sorunu
Silahsızlanma
Asya'nın Yeni ve Geleneksel Güvenlik Tehditleri