V. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ
"Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA"
YER
İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
TARİH
3 - 5 Haziran 2010

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kavşak noktasındaki Türkiye, küreselleşmenin etkilerine maruz kalmaktan çok, onu, en azından etkileyen bir ülke olmalıdır. Türkiye, 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde geçmişin klasik anlayışını bir tarafa bırakarak siyasetçilerine, iş adamlarına, akademisyenlerine, sanatçılarına ve yeni yetişen nesillerine dış dünyaya açılmaları konusunda ciddi destek vermek durumundadır. Kuşkusuz dışa yönelik açılımların gerekliliği kadar yurtdışından da içe doğru bir çekim gücü oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

TASAM, Uluslararası Türk-Asya Kongrelerini periyodik olarak her yıl belirli temalar üzerine oturtmakta, bu sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yatırımcılar, politik karar alıcılar, meslek kuruluşları ve bilim adamlarının etkileşime girmesine ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçtan hareketle; 25-26 Mayıs 2006 tarihinde "I. Uluslararası Türk - Asya Kongresi"; 23-25 Mayıs 2007 tarihinde ise "II. Uluslararası Türk - Asya Kongresi" düzenlenmiştir. I. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nde, Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler ilgili alanlarda uzman yerli ve yabancı akademisyenler tarafından ayrıntılı biçimde tartışılmıştır. II. Uluslararası Türk-Asya Kongresi'nde ise "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma" başlığı altında aynı tema daha da derinleştirilmiştir. 21-23 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen "III. Uluslararası Türk - Asya Kongresi" ise öncesindeki kongrelerden farklı olarak Çin, Hindistan ve Rusya olmak üzere üç ülkeyi merkeze almış ve "Güvenlik, Ekonomi ve Enerji" konularında stratejik işbirliği olanaklarını masaya yatırmıştır. Gelinen noktada, 27-29 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan "IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi" ile kurumsallaşma ve İşbirliği temalarının Asya'daki bölgesel örgütler ekseninde ele alınması hedeflenmektedir.

Bilindiği üzere, küreselleşme sürecinde etkileri hızla artan bölgesel örgütler, geniş çaplı serbest ticari ve ekonomik bütünleşme yoluyla işbirliğinin geliştirilmesinin ve kalkınmanın önemli bir aşamasını oluşturmaktadırlar. Var olan uluslararası örgütler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, küresel ekonomiye olumlu katkılar sağlamanın yanında, üye ülkeler arasında karşılıklı kazanımlara dayalı bir ortaklık sayesinde mevcut bir çok sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Bu anlamda bölgesel örgütler, çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisinde önemli yükümlülükler üstlenmektedirler. Bölgesel örgütlere, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili olarak BM Antlaşması'nın 52. maddesinde de açık bir biçimde yer verilmektedir. Bölgesel örgütler, aynı zamanda güvenlik alanında Birleşmiş Milletlere yardımcı olmak, örgütün yoğun iş yükünü azaltmak ve bir takım eksiklikleri gidermek gibi amaçlara yönelik olarak da faaliyet göstermektedirler. Asya kıtasında yer alan bölgesel örgütler; son dönemde kıtadaki anlaşmazlıkların çözümünde kayda değer gelişmeler ile başarılar sağlamaktadırlar.

Türkiye bu doğrultuda; 44.391.163 km²lik yüzölçümüyle ve 3,5 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık kıtası unvanına sahip Asya'daki, birçoğuna kendisinin de üye olduğu büyük bölgesel kuruluşların, kıtadaki çatışmaların önlenmesi ve çözüme kavuşturulması hususlarındaki rollerinin bilincindedir.

Günümüz konjonktürü dünyayı olduğu gibi Asya'yı da, değişik şekil ve belirlemelerde meydan okumalarla karşı karşıya bırakıyor. Asya ülkelerinin ortak endişeleri olan terörizm, uyuşturucu ticareti ve ekonomik kriz konuları Asya ülkelerinin yakınlaşmasında etkili olmuştur. Bu durum, kıta ülkelerinin ancak güçlerini birleştirip iş birliği yapmak ve tüm bölgenin geniş potansiyelini kullanmak suretiyle küreselleşme devrinde barışçı yöntemlerle menfaat elde edebilmenin mümkün olduğunu anlamalarına yol açmıştır. Bunun için, öncelikli olarak diyaloğun eşlik ettiği güven ortamı için sağlam bir temel oluşturulması gerekmektedir.

Uluslararası ilişkiler konusunda hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında Asya ülkeleri, bir yandan kendi aralarında gerçekleştirdikleri bütünleşme hareketlerinin daha etkin olması için gayret gösterirken, diğer yandan uluslararası alanda da söz sahibi olmanın önemini ısrarla vurgulamaktadırlar.

Asya'da ortaya çıkan gelişmelerin yakından takibi neticesinde elde ettiğimiz bilgileri değerlendirmeye, gelecek için tutarlı ve uygulanabilir işbirliğine dayalı vizyon geliştirmeye, meydana gelebilecek aksaklıkları en kolay şekilde ortadan kaldırmaya ve karşılıklı menfaat sağlayacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik olarak "IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi" projesi istikrarlı iş birliği sürecinin güçlü bir ivme ile yükselmesine katkı amacıyla Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından planlanmıştır.

27-29 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan "Asya'da Bölgesel Örgütler Kurumsallaşma ve İşbirliği" konulu IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nin Türk - Asya medeniyetleri arasında hoşgörü, işbirliği ve iletişimin gelişmesine, küresel barışın ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla...